Logo mechatronika
Kód oboru:26 – 41 – N/.. Elektrotechnika
Určeno pro:absolventy středních škol
Druh studia:Vyšší odborné vzdělání
Forma studia:prezenční (denní)
Délka studia:3 roky
Způsob ukončení:absolutorium / diplom absolventa
Dosažené vzdělání:Diplomovaný specialista (Dis.)

Absolvent vzdělávacího programu 26-41-N Elektrotechnika – mechatronické systémy získá znalosti v interdisciplinární problematice mechatronických systémů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizacevýpočetní techniky. Charakteristickým rysem absolventa není pouhé mechanické používání naučených vědomostí a získaných dovedností, ale rozvíjení myšlenkového aparátusystematického po­stupování při řešení problémů, které je pro technika nezbytné.

Školné je 1500 Kč za půl roku. Vzdělávání je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a zkouška z cizího jazyka. Absolvent získává titul „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Obsah vzdělávacího programu je rozpracován do modulůkreditním systémem hodnocení. Moduly jsou vyučovány typicky metodou PřednáškaDomácí přípravaCvičeníDomácí příprava. Látka je nejprve vyložena na přednášce. Student si ji nastuduje (naučí se základní fakta a dovednosti), tím se připraví na cvičení, kde je látka aktivně a důkladně procvičena (znalosti jsou prohloubeny a korigovány). Poté řeší v rámci domácí přípravy komplexnější úlohu (například i v týmu) k dosažení hlubších dovedností a souvislostí.

První ročník je vyrovnávací a společný pro všechna tři zaměření. Obsahuje všeobecné povinné předměty, motivační předmět Laboratoře a dva povinně volitelné předměty (Úvod do elektroniky a elektrotechniky, Úvod do strojírenství) z nichž si student musí alespoň jeden vybrat. Doporučuje se zvolit ten, který je studentovi neznámý tak, aby do druhého ročníku postoupili všichni studenti se stejným základem a mohli se plně věnovat už pouze konkrétním odbornostem. Student denní formy studia si může zvolit oba tyto povinně volitelné předměty, což je doporučeno zejména v případě, kdy přichází z netechnické střední školy.

Vzdělávací program umožňuje rozšířit odborné i všeobecné vědomosti a dovednosti absolventům středních odborných škol s ukončeným úplným středním odborným vzděláním. Důraz oproti středoškolským oborům je kladen na samostatnost studenta při plnění úkolů, znalost a respektování zásad bezpečnosti práce, práci s technickou dokumentací v české i cizojazyčné verzi, na osvojení požadavků profesní adaptability a ochoty dále se profesně vzdělávat a rozvíjet vlastní myšlenkový aparát a systematické po­stupování při řešení problémů. Dále na dovednosti s ve­dením menších pracovních týmů a systémové zpracování projektů s využitím všech zdrojů in­formací včetně odborných knihoven a prostředků ICT.

Na VOŠ využíváme internetový portál MOODLE, kde naleznete absolventské práce našich absolventů, organizaci studia s kreditním systémem hodnocení, informace k jednotlivým předmětům a možnosti uplatnění absolventů.

Od školního roku 2012/2013 máme akreditováno rozšíření vzdělávacího programu pro tři zaměření:

Mechatronika

Zaměření Mechatronika představuje synergickou integraci strojírenství, elektrotechniky a počítačového řízení. Jedná se o moderní technický obor, který se zabývá analýzou, syntézou a provozem počítačově řízených  a programovatelných strojů, procesů a zařízení. Mechatronický přístup je nezbytný zejména ve fázích vývoje a výroby, kdy nový produkt získává nové dimenze funkčnosti a stále větší míru inteligence (programovatelnost, samoregulovatelnost, adaptivita, samodiagnostika, komunikace, samoopravovatelnost, a podobně).

Mechatronické vzdělání podporuje paralelní inženýrství – systémový a týmový přístup k vývoji a inovaci technických objektů. Mechatronik disponuje novými schopnostmi a dovednostmi: interdisciplinárnost, systémovost, kreativita. Moderní přístupy ve vývoji a výrobě jsou dnes silně podporovány softwarovými prostředky.

Informační a řídicí technika

Zaměření Informační a řídicí technika je orientováno zejména na analýzu chování systémů, tvorbu jejich počítačových modelů, vizualizaci, návrh a realizaci řídicích algoritmů, programování řídicích systémů (především PLC), návrh regulačních obvodů a programování (C#, webové aplikace). Studenti pracují s moderními řídicími technologiemi a kvalitním počítačovým vybavením. Mnohé učební pomůcky pro modelování a řízení systémů byly vytvořeny v rámci absolventských prací.

Automatizace v energetice

Zaměření Automatizace v energetice je orientováno zejména na elektrické stroje (motory, transformátory), principy elektromechanických přeměn energie, přenos a rozvod elektrické energie, projektování a instalaci elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech, výrobu elektrické energie a provoz elektroenergetických soustav.

Učební plán
Mechatronika.pdf ke stažení
Informační a řidící technika.pdf ke stažení
Automatizace v energetice.pdf ke stažení