Provozně ekonomická fakulta ČZU

Bakalářské studium

  • jedná se o kombinované ekonomické studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj s možností absolvovat bakalářské studium
  • studium poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Navazující magisterské studium

  • jedná se o kombinované ekonomické studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj s možností absolvovat magisterské studium
  • studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Obě kombinovaná studia jsou organizována tak, aby je bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské university v Praze, studenti studují samostatně z odborné literatury, zpracovávají eseje a projekty. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za měsíc po dobu dvou dnů, o sobotách a nedělích na VOŠ, SŠ, Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí a v Táboře.

Dva stupně studia (bakalářské i navazující magisterské)

1. kurz – 3 semestry (u magisterského studia 2) v rámci celoživotního učení, cena kurzu za semestr činí 15.800,- Kč (16.800,- Kč magisterské studium), absolventi obdrží osvědčení

2. řádné studium – 3 semestry (u magisterského studia 2) studia v bakalářském (magisterském) oboru, uznání kreditů z 1. stupně studia, posluchači mají statut řádného studenta, studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou se získáním titulu bakalář (Bc.), u magisterského studia inženýr ( Ing.)

Podrobné informace, podmínky přijetí a přihlášky jsou k dispozici na http://www.pef.czu.cz – Studium – Konzultační střediska, nebo na trendpartner@seznam.cz a na tel. 604 215 815