Kód oboru:26-41-M/01 Elektrotechnika
Určeno pro:absolventy základních škol
Druh studia:denní
Délka studia:4 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Učební plánPDF ke stažení

Elektrotechnický obor Automatizace v energetice je vhodný pro žáky, kteří rozumí naší dnešní závislosti na energii a chtějí se stát perspektivními odborníky v energetice.

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Technická dokumentace, Elektrotechnika, Provozní elektrotechnika, Energetika, Automatizační technika, Strojirenství, Programování,  Číslicová technika, Měření a diagnostika, Praxe, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.
V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Uplatnění:

 • Absolvent vzdělávacího programu Automatizace v energetice získá znalosti v oboru elektrotechniky zaměřené do oblasti energetiky, elektroinstalace, provozní elektrotechniky, automatizace a ICT. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech výroby elektrické energie, elektroinstalací, elektroniky, energetických strojů, komplexní automatizace a HW i SW řídících systémů a počítačů.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v náročných pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních elektrotechnických zařízení,včetně informační a komunikační techniky všude tam, kde je dominantní využití výpočetní techniky v řízení elektrotechnických systémů, jako projektant nebo technik se širokým přehledem v oblastech automatizace s důrazem na energetiku ve své profesi využívá vizualizaci technologických procesů a dálkovou správu dat.
 • Tento obor je vhodnou přípravou na vysokou školu nebo VOŠ

Vybrané získané dovednosti:

 • návrh a realizace vhodného regulačního systému pro řízení energetických nebo elektrotechnických zařízení
 • řešení úloh regulace a automatizace technologických procesů pomocí počítače
 • návrh a programování elektronických systémů
 • diagnostika a servis elektronických zařízení
 • simulace energetických procesů a jejich vizualizace
 • řízení a sledování činnosti různých typů zdrojů energie
 • používat programové vybavení osobního počítače při řešení zadaných úloh
 • používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací