Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 15. 10. 2020, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


SPOLEČNÁ ČÁST

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami profilové části.


PROFILOVÁ ČÁST

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení. K jednotlivým zkouškám byla schválena témata.

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.


Důležité termíny k maturitní zkoušce JARO 2024:

Harmonogram MZ JARO 2024 / Maturitní kalendář 2023/24

září – říjen           schválení témat pro profilovou (ústní) zkoušku, zadání témat maturitních prací (IT4, ETS4)

do 1. 12.              přihláška k MZ  – povinná pro všechny končící ročníky – předvyplní škola

leden                    potvrzení výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, registrace na výsledkový portál žáka

únor                      informační schůzka pro všechny maturanty v aule školy

do 31. 3.               odevzdat seznam literárních děl

do 2. 4.                odevzdání maturitní práce IT4, ETS4

2. 4.                       písemná práce ČJL

od 3. 4.                 praktická zkouška ME4, MP4

8. 4.                       písemná práce AJ

10. – 11. 4.          praktická zkouška EP4, PO2, PO3D

24. 4.                    uzavření klasifikace

30. 4.                    předání vysvědčení

2. – 7. 5.              didaktické testy (výsledky do 15.5.)

16. 5. – 10. 6.    ústní zkoušky (harmonogram pro jednotlivé třídy zveřejněn v září 2023)

květen-červen  slavnostní předání maturitních vysvědčení v aule školy


Veškeré informace podá Mgr. J. Brcková, brckova@copsu.cz, tel.: 607 089 007

Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace a jiné jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

Maturitní kalendář CERMAT