Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

27. června 2022 – podání přihlášky pro podzimní zkušební období
Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v kanceláři školy. Didaktické testy se budou konat od 1. do 5. září 2022 a následně ústní zkoušky.

Přihláška k maturitní zkoušce (formát PDF) Pro editaci dokument uložte ve svém počítači (pravé tlačítko).


Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 15. 10. 2020, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

PREZENATCE PRO MATURANTY

Délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky se pro jarní zkušební období roku 2022 prodlouží.
MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma nadcházejících maturit.

Maturitní zpravodaje CERMAT

Matematika: https://maturita.cermat.cz/files/files/zpravodaj/Cermat_MZ_58_22.pdf

Cizí jazyk: https://maturita.cermat.cz/files/files/zpravodaj/Cermat_MZ_59_22.pdf

ČJL: https://maturita.cermat.cz/files/files/zpravodaj/Cermat_MZ_60_22.pdf

Časový rozvrh didaktických testů

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami profilové části.

PROFILOVÁ ČÁST

Témata povinných zkoušek profilové části

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení. K jednotlivým zkouškám byla schválena témata.

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.

Hodnocení maturitních zkoušek profilové části:

Důležité termíny k maturitní zkoušce jaro 2022: 

1. 12. 2021                        Odevzdání přihlášky k MZ JARO 2021 (předvyplněné přihlášky ve škole)

31.3.2022                          Odevzdání seznamu literárních děl k úsní zkoušce z ČJL

4. 4. 2022                          Písemná práce z českého jazyka a literatury

19. 4. 2022                        Písemná práce z anglického jazyka

5. – 13. 4. 2022                 Praktické zkoušky (MP4, MEP4, EP4, PO2, PO3D)

14. 4. 2022                        Odevzdání maturitní práce (ETS4, IT4)

29. 4. 2022                        Vysvědčení za 2. pololetí

2. – 5. 5. 2022                    Didaktické testy společné části MZ a výběrová zkouška matematika rozšiřující

15. 5. 2022                        Zpřístupnění výsledků didaktických testů

16. 5.  – 10. 6. 2022         Ústní zkoušky profilové části MZ

27. 6. 2022 Podání přihlášky pro podzimní zkušební období

Červen 2022                      Slavnostní předání maturitního vysvědčení v aule školyMaturitní zpravodaj pro školní rok 2021/22

Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace a jiné jsou k dispozici na www.novamaturita.cz