Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/23 / potřebné informace

MATURITNÍ ZPRAVODAJ

Ministerstvo stanovilo časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky (více informací)

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 15. 10. 2020, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami profilové části.

PROFILOVÁ ČÁSTTémata povinných zkoušek profilové části

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení. K jednotlivým zkouškám byla schválena témata.

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.

Hodnocení maturitních zkoušek profilové části:

Důležité termíny k maturitní zkoušce jaro 2023:  

Harmonogram MZ JARO 2023
Maturitní kalendář 2022/23

do 1.12.          přihláška k MZ JARO 2023

únor                informační schůzka pro všechny maturanty

31.3.                odevzdat seznam literárních děl

5.4.                  písemná práce ČJL

od 6.4.             dle rozpisu praktická zkouška ME, MP

do 1.4.              odevzdání maturitní práce ETS4, IT4

12.4.                praktická zkouška EKO

17.4.                písemná práce AJ

2.5.        didaktický test matematika, 8:00, 135 minut

2.5.        didaktický test anglický jazyk, 13:30, 110 minut

3.5.        didaktický test český jazyk a literatura, 8:00, 85 minut

4.5.        didaktický test matematika rozšiřující, 8:00, 150 minut

16.5. – 10.6.    ústní zkoušky

Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace a jiné jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

Maturitní kalendář CERMAT
Maturitní zpravodaj