COP je jednou z mála škol, která nabízí nejen svým žákům ze tříletých učebních oborů s výučním listem, ale i ostatním žákům z celého kraje možnost pokračovat ve studiu studijních nástavbových oborů zakončených maturitní zkouškou. Věk uchazečů nerozhoduje, nad 26 let si ale musí student sám platit zdravotní a sociální pojištění. Délka studia je u denní formy 2 roky u dálkové formy 3 roky.


Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.


Provozní elektrotechnika denní a dálková forma studia

RVP 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Žáci navážou na své předchozí studium tak, aby prováděli elektroinstalační práce, navrhovali, zapojovali a sestavovali elektrické a elektronické obvody, prováděli diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, prováděli elektrotechnická měření a vyhodnocovali naměřené výsledky, vytvářeli technickou dokumentaci, uplatňovali zásady normalizace, řídili se platnými technickými normami a graficky komunikovali..


Žáci si rozšíří vědomosti, které si osvojili absolvováním středního vzdělání s výučním listem, a to především vědomostí o technických materiálech využívaných ve strojírenství, o různých způsobech jejich zpracování na strojní součásti, o jejich tepelném zpracování a povrchových úpravách a o montáži součástí do strojírenských výrobků.