Kód oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Určeno pro:absolventy základních škol
Druh studia: denní
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Učební plánPDF ke stažení

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Účetnictví, Obchodní činnosti, Právní nauka, Písemná elektronická komunikace, Ekonomika a podnikání, Praxe – Chod podniku, Aplikovaná psychologie, Počítačová grafika a prezentace, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.

V oblasti profesních kompetencízíská absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Uplatnění:

 • V oblasti profesních kompetencízíská absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.
 • Absolvent školního vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání-informatika získá znalosti typické pro podnikové (výrobní) a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření.
 • Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v Výuka na učebně C127 v oblasti vytváření předpokladů pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních technických zařízení včetně informační a komunikační techniky, zejména v oblasti využívání automatizovaných systémů řízení ve firmách a institucích v oblasti řízení, kde může využít široké znalosti IT, základů ekonomiky, i nutného SW i HW vybavení
 • Ve výrobních podnicích a obchodních společnostech, propagaci i obchodních odděleních. Velmi dobře také v úřadech samosprávy.
 • Obor je vhodný pro dívky i chlapce
 • Tento obor je i vhodnou přípravou na vysokou školu.

Vybrané získané dovednosti:

 • využívání počítačové techniky při řízení firmy a organizaci práce, firemní ekonomiky a účetnictví
 • management a řízení chodu různých typů společností
 • logistika různých typů skladového hospodářství
 • efektivní hospodaření s finančními prostředky prostřednictvím nástrojů finančních trhů
 • řešení úloh kancelářských aplikací a využití systému řízení podniku
 • zpracování prezentací s využitím počítačových grafických nástrojů
 • aplikace internetu a tvorby WWW stránek
 • stylizace právních a personálních písemností
 • řízení systému kvality
 • řízení obalového a odpadového hospodářství s ohledem na životní prostředí
 • používání dvou cizích jazyků pro komunikaci i pro získávání odborných informací