Projekty

Naše škola se aktivně angažuje v projektových aktivitách. Pomocí krajských, národních i evropských projektů se jí daří dlouhodobě zlepšovat klima školy, kvalitu výuky a vybavení pro výuku i spolupracovat s národními institucemi na probíhajících reformách výuky.

Aktuálně realizováné projekty

Mezinárodní projekty 

Erasmus+ Akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-VET-000046376 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Domácí projekty

Šablony na COPSU IV, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0001737 – popis

EDU grant – nové výukové pomůcky

IROP „Škola jako polygon chytrých řešení“

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II

Šablony na COPSU II, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013570

Digitalizujeme školu – Realizace investice 3.1. Národního plánu obnovy

Projekty v režimu udžitelnosti

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Erasmus+ / STEP IN to the online world / virtual learning, Facilitation of access to Vocational practice through online teaching at secondary technical schools

Erasmus+ / International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education / 2020-1-CZ01-KA226-VET-094374

Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung 

International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education

The J. William Fulbright Commission

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) 

Modernizace vybavení školních strojních dílen a výstavba jazykových učeben

Rozšíření motivačních pracovišť pro Informačně-vzdělávací středisko (IVS)

Ukončené projekty

Výzva MŠMT Spolu po Covidu – pobytové programy pro žáky v oborech vzdělávání kategorie H
(prevence rizikového chování) – 3 pobyty realizované 4. – 8. října 2021

Výzva MŠMT Letní kempy – adaptační kempy pro budoucí žáky 1. ročníků
(realizace 16. – 27. srpna 2021)

Šablony na COPSU

Podpora lyžařských výcvikových kurzů – Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2019

Podpora technického vzdělávání – Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2019/2020

MOBITECH II

Cesta k práci

Zkuste to jinak

Cesta za prací

Partnerství v projektu Modernizace vybavení Základní školy
Bechyně, Libušina 164

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji  Rekapitulace aktivit projektu

Rozvoj moderních technologií na COP

IVS – Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji

Materiálně technické zabezpečení Simulačního a diagnostického centra

Zrealizované projekty ve školním roce 2018/2019 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje – PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.výzva

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu 1. výzva pro rok 2018

Zrealizované projekty ve školním roce 2017/2018 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje –
PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.výzva

Zrealizované projekty ve školním roce 2016/2017 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje –
PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. a 2. výzva

Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)

Green Jobs

Tvorba efektivního systému dalšího vzdělávání pro kvalitu a dostupnost

Reálné prostředí ve výuce pomocí fiktivní firmy

Kurikulum S – Pomůžeme vám se ŠVP

Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů

Systém hodnocení vzdělávacího programu v mechatronice na VOŠ
v prostupnosti k technickým VŠ

Využití ICT v aplikaci pro měření ve strojírenství

BASIMET – Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku
a Jižních Čechách

Angličtina na COP

Jazyky na COP

Odborná praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB – VIP III

UNIV3

Zvyšování motivace k technickému vzdělávání

Do práce s novou kvalifikací

Podpora osob sociálně vyloučených na trhu práce

QualiVet – Rozvoj kvality a zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě ve strojírenství ve vztahu k trhu práce

Inovace vzdělávacího programu vytvořením elektronických studijních opor

Zkvalitnění výuky digitálními učebními materiály

UNIV2 KRAJE

Výuka automatizace v podmínkách spolupráce školy a firem

Vývoj nových programů dalšího profesního vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky pro kombinované formy studia

Cílové odborné kompetence absolventů COP

Vyrovnávání disproporcí mezi kraji

Vzdělávání tělesně postižených občanů pro uplatnění v praxi

Pracoviště dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením pro uplatnění v praxi

Další vzdělávání OZP pro uplatnění v praxi

Středisko pro usnadnění vstupu OZP a absolventů škol na volný trh práce

Středisko pracovní motivace a rehabilitace

KVALITA I – Nová závěrečná zkouška pro učební obory s výučním listem

PILOT S – tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů

VIP kariéra – VZDĚLÁVÁNÍ INFORMACE PORADENSTVÍ

UNIV – Uznávání výsledků neformálního a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé

Podpora odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika)