Přijímací řízení


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání pro školní rok 2022/23

Termín podání  přihlášek ke studiu:                                  do  20. 5. 2022
Školní přijímací zkouška:                                                 31. 5. 2022 (na obory s maturitní zkouškou)
Náhradní termín zkoušky:                                                dle domluvy     
Nahlédnutí do spisu správního řízení:                                1. 6. 2022
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:                               2. 6. 2022
Kritéria přijímacího řízení:                                                viz příloha

Kritéria přijímacího řízení na obory středního vzdělání pro školní rok 2022/2023

Přijímací zkouška na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí se uskutečňuje:

 • formou jednotné přijímací zkoušky
  – všechny obory kromě 63-41-M/01 Ekonomika a podnikaní – řízení sportu
 • formou jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky
  – pouze obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikaní – řízení sportu (informace viz níže)

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

Dokdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát).

Termíny pro podání přihlášky: do 1. března 2022
pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek vydá ministerstvo v průběhu tohoto školního roku.

Termíny jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory a obory nástavbového studia:
1. řádný termín –  12. dubna 2022
2. řádný termín –  13. dubna 2022

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2021 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2022 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Upozornění

Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minutPovolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Školní přijímací zkouška

 • Školní přijímací zkouška ŠPZ je ředitelkou školy v souladu s §60, odst. 3 ŠZ stanovena jako povinná součástí prvního kola přijímacího řízení do maturitního oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – řízení sportu.
 • Školní přijímací zkouška je zkouškou ústní před stanovenou komisí. Formou zkoušky je řízený rozhovor s uchazečem, který se obsahově zaměřuje na vybraná témata, která vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (základní školy).
 • Pro potřeby zkoušky je vydán Seznam témat ŠPZ, který je k dispozici uchazečům na www stránkách školy. Vychází ze vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP základního vzdělávání: ICT; Člověk a zdraví; Enviromentální výchova; Finanční gramotnost.
 • Maximální možný počet dosažených bodů ve školní přijímací zkoušce je 20 bodů.
 • Pro 1. kolo ŠPZ jsou stanoveny ředitelkou 2 termíny zkoušky, a to 12. a 13. dubna 2022 v čase vždy 1 hodinu po ukončení JPZ.
 • Pozvánku na školní přijímací zkoušku obdrží uchazeč v souladu se zákonem písemnou formou od ředitelky školy min. 14 dní před konáním této zkoušky. Zde bude uveden termín i čas zkoušky.
 • O termínu zkoušky rozhoduje údaj, který uvede na přihlášce uchazeč (kolonka „Termín školní přijímací zkoušky“).
 • Škola doporučuje zvolit termín shodný s termínem JPZ tak, aby v jednom dni uchazeč vykonal v budově školy jak JPZ, tak po jejím ukončení i ŠPZ.
 • Uchazeč, který řádně omluví svoji neúčast v 1. kole ŠPZ ředitelce do 3 pracovních dnů, je automaticky přihlášen k náhradnímu termínu na dny 10. a 11. května 2022.

Seznam témat pro školní přijímací zkoušku – řízený rozhovor pro studijní obor Ekonomika a podnikání – řízení sportu:

 • Zdravý životní styl – zásady správné životosprávy
 • Orientace ve zvoleném sportovním odvětví
 • Anatomie – stručná charakteristika stavby lidského těla
 • Funkce peněz a platební styk
 • Ekologie – třídění odpadu
 • ICT – význam a využití moderních technologií v 21. století (počítač, mobilní aplikace …)

Uchazeč si pro řízený rozhovor vylosuje jedno z uvedených témat. Délka zkoušky max . 10 minut.

Jako doplňující materiál může uchazeč přinést diplomy a výsledkové listiny ze soutěží a olympiád.

doucovani

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení

Upozornění pro uchazeče o studium konající školní přijímací zkoušku

 
Více informací Cermat

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.
Na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí. Na tutéž školu lze podat obě přihlášky,
pokud se uchazeč hlásí do různých oborů vzdělání.

Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo si můžete předvyplněné přihlášky stáhnout zde. Ostatní dokumenty ke stažení