spolek SS

Spolek

Spolek Sezimácká střední pro techniku, sport a kulturu je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností od 1.1. 2022 se Spolek považuje dle §3045 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za Spolek dle ustanovení §214 a násl. tohoto zákona.

Sídlem Spolku je VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO: 129 07 731

Zřizovací listina, Rejstříkový soud KS v ČB

Žádost o příspěvek

Členská schůze Spolku 7.11.2022

Seznam podpořených akcí

Hlavní činnost spolku

Spolek:

 • zajišťuje podporu a rozvoj žáků a studentů v oblasti techniky, sportu a kultury
 • posiluje rozvoj mimoškolních aktivit žáků včetně materiální a finanční pomoci
 • rozvíjí zahraniční aktivity a podporuje mezinárodní spolupráci mezi školami
 • spolupracuje se školami všech stupňů
 • pomáhá zajišťovat mimoškolní aktivity
 • komunikuje s odborníky v rámci praxe napříč obory
 • sdružuje rodiče, žáky, studenty, podporovatele a přátele školy
 • rozvíjí různé formy péče o talentované žák
 • usiluje o posílení etických hodnot vnějšího i vnitřního prostředí

Členství ve Spolku

 • Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s hlavní činností Spolku uvedenou v Článku II a chce působit v jeho rámci.
 • Členství rodičů žáků nebo studentů školy ve spolku je dobrovolné, členem se může stát také každý občan, který není rodičem žáka nebo studenta školy a jakákoliv právnická osoba.
 • Členství vzniká na základě připojení jména, bydliště a podpisu nebo názvu, adresy sídla, identifikačního čísla, jména, příjmení a funkce osoby zastupující právnickou osobu na Seznam členů, který je uveden v Příloze č. 1. Členství vzniká ke dni uvedení údajů a podpisu na Seznam členů.
 • O přijetí člena rozhoduje členská schůze Spolku.
 • Výši členského příspěvku stanovuje členská schůze.
 • Členství zaniká
  a) vystoupením člena Spolku písemným prohlášením
  b) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení a pokračovat dále závažným porušením povinností vyplývajících z členství, pokud člen ani na výzvu Spolku v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu- dle §238 Sb., obč. zákoníku
  c) zánikem Spolku
  d) úmrtím člena – fyzické soby
  e) zánikem člena – právnické osoby
 • Práva člena Spolku jsou
  a) podílet se na činnost Spolku
  b) vyjadřovat se k činnosti Spolku
  c) předkládat návrhy a připomínkovat činnosti týkající se Spolku
  d) být informován o činnosti Spolku
  e) volit a být volen do orgánů Spolku
 • Povinnosti člena Spolku jsou
  a) dodržovat Stanovy a postupovat v jejich souladu
  b) jednat v souladu s rozhodnutími orgánů Spolku
  c) dbát o dobré jméno Spolku