Kód oboru:18-20-M/01 Informační technologie
Určeno pro: absolventy základních škol
Druh studia: denní
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Učební plánPDF ke stažení

Obor je zaměřený na informační technologie a je vhodný pro všechny zájemce, kteří se zajímají o vše kolem počítačů, rádi zkouší experimentovat a chtějí se naučit něco nového.

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Počítačové sítě, Hardware, Operační systémy, Aplikační software, Programování a vývoj aplikací), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.

V oblasti profesních kompetencízíská absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Vybrané získané dovednosti:

 • Sestavení a aplikace výpočetní techniky při řešení zadaného problému.
 • Navržení, vytváření a správa lokální počítačové sítě.
 • Zpracování návrhů prezentací s využitím softwarových grafických i multimediálních nástrojů.
 • Programování aplikací a databází pomocí vybraných programovacích nástrojů.
 • Návrh a naprogramování webové stránky či aplikace.
 • Programování aplikací pro moderní prostředky ICT (např. smartphone).
 • Používání informačních technologií pro diagnostiku stavů a detekci závad strojů a zařízení, návrh nápravných opatření.
 • Používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací.

Uplatnění:

 • Absolvent vzdělávacího programu Informační technologie – počítačové sítě, programování získá znalosti související se správou informačních systémů, počítačových sítí, operačních systémů a konfigurací síťových zařízení. Absolvent má přehled a umí využívat techniku pro běžnou agendu, prezentaci firmy včetně tvorby webových stránek. Ovládá grafické programy, databázové systémy a vytváří aplikace prostřednictvím programovacího jazyka.
 • V tomto oboru se zaměřením správa počítačových sítí se žáci jak teoreticky tak prakticky připravují na zvládnutí správy počítačové sítě LAN a WAN. Žáci se teoreticky i prakticky seznámí se základy síťových komunikačních protokolů jako jsou protokoly IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, SMTP, IMAP, POP, DNS a další. Dále se naučí projektovat malé a střední sítě a základy projektování sítí velkých, počínaje základními praktickými úlohami jako je výroba UTP kabeláže s konektory RJ45, montáž a demontáž stanic a jejich připojování do různých typů sítí.
 • Žáci se naučí konfigurovat stanice pro připojení jak do sítí peer – to – peer, tak do sítí client – server. Dále se po praktické stránce seznámí s konfigurací síťových operačních systémů Microsoft a Linux, zejména s konfigurováním různých serverových rolí: server souborový, server aplikační, server tiskový, servery DNS, servery webové a poštovní, řadič domény.
 • Součástí praktických úloh jsou úlohy jako zprovoznění malé sítě typu peer – to – peer, zprovoznění středně velké sítě typu client – server včetně základních úloh správy sítě, jako je správa databáze uživatelů active directory, řešení systému práv, oprávnění a politik. Dále zprovoznění web serveru a vytvoření webové aplikace za použití PHP a databázového serveru MySQL (do budoucna aspNET a MS SQL).
 • Kromě vědomostí týkajících se čistě správy počítačových sítí získá žák i obecné vědomosti z oblasti programování v jazyce C#, tvorby webu (XHTML, PHP, MySQL) a z oblasti rastrové, vektorové i strojírenské grafiky, kancelářských produktů Microsoft Office a technického vybavení počítačů.
 • Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění v takových oblastech, kde je zapotřebí dobrých znalostí výpočetní techniky. Absolventi oboru jsou úspěšní na trhu práce na pozicích techniků, IT specialistů, správců počítačových sítí, pracovníků servisu, výpočetní a automatizační techniky. Teoretické vědomosti jsou dobrým předpokladem pro další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách. Získané praktické dovednosti umožňují rychlé zapracování.