Na základě Vyhlášení pokusného ověřování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bylo vybraným pěti středním školám z celé České republiky umožněno organizovat výuku ve vybraných oborech tak, aby žáci během řádného čtyřletého maturitního studia ukončeného státní maturitní zkouškou mohli získat také výuční list učebního oboru podobného zaměření.

Jakých oborů se to týká?

Na naší škole lze výuční list získat při studiu těchto maturitních oborů:

Jak to funguje?

  • Žák podává přihlášku na příslušný maturitní obor. Škola upravila své vzdělávací programy tak, aby maturitní obor zároveň splňoval požadavky na vzdělání v příbuzném učňovském oboru. Žák je pak schopen ve třetím ročníku vykonat závěrečnou zkoušku dle standardního Jednotného zadání závěrečné zkoušky a získat výuční list. Závěrečná zkouška je organizována standardně na konci třetího ročníku a žáci dostanou obvyklý „svatý“ týden volna na řádnou přípravu.

Je učňovská zkouška povinná?

  • Učňovská zkouška je po souhlasu zákonného zástupce povinná, ale i v případě neúspěchu, žák dále pokračuje v maturitním studiu ukončeném státní maturitní zkouškou.

Jaké výhody jsou od ověřovaného modelu očekávány?

  • Vyšší motivace ke studiu v nižších ročnících studia.
  • Vyšší orientace studia na získávání odborných kvalifikací žádaných zaměstnavateli.
  • Získání dalšího kvalifikačního oprávnění během čtyř let studia.
  • Lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
  • Snížení psychické zátěže a stresu při přípravě na maturitní zkoušku (žák si již jednu zkoušku vyzkouší předem).
  • Snížení objemu studia pro přípravu na profilovou část státní maturitní zkoušky.
  • V případě neúspěchu u státní maturitní zkoušky má žák k dispozici řádný výuční list v žádaném oboru.

Proč byla vybrána naše škola?

  • Naše škola má již s tímto modelem zkušenost. V polovině 90. let byla na škole realizována v rámci projektu PHARE tzv. kvalifikační pyramida, kdy v průběhu řádného čtyřletého studia bylo možné získat dokonce dva výuční listy. Projekt měl velký úspěch u žáků, kterým přinesl řadu z výše popsaných očekávaných výhod a škola se aktivně dlouhodobě snažila tento koncept znovuzavést do soustavy vzdělávání v ČR.