Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání

logo_2021

Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 odst. 2
písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení a stanovuje: